× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Książek Franciszek, Książek Julia, Książek Jan, Książek Zygmunt, Kucharska Anna, Kucharski Bronisław, Kucharski Mieczysław, Kucharski Bolesław, Kucharski Józef, Kucharski Stefan, Ostrowska Julianna

Książek Franciszek, 50 lat, mąż Julii Książek, ojciec Jana i Zygmunta, zamieszkały we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Książek Julia, 40 lat, żona Franciszka Książka, matka Jana i Zygmunta, zamieszkała we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Książek Jan, 21 lat, syn Franciszka i Anny, zamieszkały we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Książek Zygmunt, 18 lat, syn Franciszka i Anny, zamieszkały we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG. Kucharski Izydor (ojciec) – mąż Anny z d. Ostrowskiej, ojciec sześciorga dzieci, zamieszkały we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Kucharska Anna (matka) – córka Julianny Ostrowskiej, żona Bronisława Kucharskiego i matka sześciorga dzieci, zamieszkała we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Kucharski Bronisław – syn Izydora i Anny, urodzony 28 marca 1931 r. we wsi Wierzbica, w gminie Kozłów, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Kucharski Mieczysław, 15 lat, syn Izydora i Anny, zamieszkały we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Kucharski Bolesław, 9 lat, syn Izydora i Anny, zamieszkały we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Kucharski Józef, 5 lat, syn Izydora i Anny, zamieszkały we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Kucharski Stefan, 5 lat, syn Izydora i Anny, zamieszkały we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Nowak (ojciec) – zamieszkały wraz z córką we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Nowak (córka) – zamieszkała wraz z ojcem we wsi Wierzbica, Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG.

Ostrowska Julianna, 86 lat, matka Anny Kucharskiej, zamieszkiwała w jednym gospodarstwie ze swoją córką, jej mężem i sześciorgiem wnuków we wsi Wierzbica Kreishaupt. Miechow, dystrykt krakowski, GG. 

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Przynajmniej od lata 1942 r. członkowie rodziny Kucharskich pomagali ukrywającym się w okolicy Żydom – głównie z rodziny Wandersmanów, którzy przed wojną mieszkali w Wierzbicy. Wandersmanowie w pobliskiej miejscowości Wolica mieli rodzinę, której członkowie ukrywali się u rodziny Gądków. Pomimo rozkazu Niemców o konieczności przesiedlenia Żydów do tworzonego w 1941 r. getta w Wolbromiu, Wandersmanowie postanowili nie przenosić się do dzielnicy żydowskiej i poszukać możliwości schronienia się w Wierzbicy lub okolicach. Z relacji Bronisława Kucharskiego wynika, że najprawdopodobniej w okresie letnim 1942 r. przebywali w okolicznych lasach. Wspominał także, że wówczas zanosił im od czasu do czasu pożywienie. Od późnej jesieni 1942 r. przez okres co najmniej sześciu tygodni, rodzina Kucharskich udzielała schronienia rodzinie Wandersmanów i ich zięciowi Naftulowi, mężowi córki Róży. W świetle dostępnych materiałów trudno jest dokładnie ustalić okoliczności, w jakich doszło do odkrycia faktu udzielania pomocy. Według Tadeusza Sewryna, był to efekt działania konfidentów31. Z kolei w relacji zamieszczonej w publikacji Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, w opracowaniu Władysława Bartoszewskiego i Zofii Lewinówny wynika, że ukrywający się u rodziny Kucharskich Żyd Naftul, mąż córki Wandersmana, w styczniu 1943 r. opuścił kryjówkę, by zaczerpnąć powietrza i rozejrzeć się po wsi. Natknął się jednak na obławę i został zatrzymany, według relacjonującego – przez policjantów niemieckich, według innych źródeł przez tzw. policjantów granatowych. Rano małoletni syn gospodarza Bronisław Kucharski dowiedział się o tym fakcie i poinformował o losach Naftula swoją rodzinę. Około tydzień po tym zdarzeniu, kiedy atmosfera w domu u Kucharskich powoli się wyciszyła, do wsi Wierzbica i Wolica przybyła ekspedycja karna wraz z jednym ze złapanych Żydów. Nie wiadomo, jak długo Żydzi ukrywali się u Książków i Nowaka. 29 stycznia 1943 r. w drodze do Wolicy ekspedycja karna z policjantami Grzegorzem Furmanem (komendant posterunku policji granatowej w Kozłowie), Ludwikiem Lempke (zastępca komendanta posterunku policji granatowej w Kozłowie) i Nowakiem, z posterunku policji granatowej w Kozłowie zatrzymała się w miejscowości Wierzbica, gdzie Naftul wskazał dom rodziny Książków, jako miejsce udzielania schronienia Żydom. W niektórych źródłach jako informator występuje Paweł Wandersmann. Zgodnie z zeznaniami świadków wydarzeń, u rodziny Książków, w budynkach gospodarczych – najprawdopodobniej w stodole – ukrywały się dwie osoby narodowości żydowskiej przybyłe z Żarnowca. Policjanci dokonali egzekucji na miejscu, rozstrzeliwując złapanych Żydów oraz całą czteroosobową rodzinę Książków. Ciała pomordowanych pozostawiono w gospodarstwie, zaś karna ekspedycja udała się kolejno do domostw: Nowaka, Kucharskich i Gądków. Mieszkańcy wsi pochowali ciała rodziny Książków na cmentarzu w Kozłowie. Brak informacji, gdzie pochowani zostali zastrzeleni Żydzi. We wsi Wierzbica mieszkał także Nowak (brak informacji o imieniu) – inwalida, wraz z małoletnią córką. W relacjach pojawiają się rozbieżności odnośnie do jej wieku, nie miała ona jednak więcej niż 5 lat. Zarówno ojciec, jak i dziewczynka zostali zastrzeleni podczas egzekucji we wsi, która odbyła się 29 stycznia 1943 r. Zostali zamordowani za udzielanie pomocy i schronienia osobom narodowości żydowskiej. Podobnie jak w przypadku rodziny Książków najprawdopodobniej to zatrzymany Naftul wskazał dom Nowaka jako kolejne miejsce, w którym ukrywali się Żydzi. Zgodnie z relacjami ukrywającym się u nich mężczyzną narodowości żydowskiej był najprawdopodobniej Paweł Wandersman. Na strychu domu Nowaków ukrywała się także Helena Wandersman, matka zastrzelonego Żyda, jednak nie odnaleziono jej w trakcie przeszukiwania budynku i pomieszczeń gospodarczych. Po odjeździe ekspedycji uciekła ze wsi; nie wiadomo, czy przeżyła wojnę. Tego samego dnia, po dokonaniu rewizji i egzekucji u rodzin Książków i Nowaków, funkcjonariusze służb podlegających niemieckiej władzy okupacyjnej, dotarli także do domu rodziny Kucharskich. Policjanci wyprowadzili na podwórze przy budynku Juliannę Ostrowską, Izydora i Annę Kucharskich oraz ich dzieci: Bronisława, Mieczysława, Bolesława, Józefa i Stefana. Informator wskazał żandarmom, że Kucharscy przechowywali ofiarowane im przez Wandersmanów kosztowności. Zostały one zwrócone przez Izydora Kucharskiego. Za pomoc i schronienie udzielone rodzinie Wandersmanów Kucharscy zostali rozstrzelani. W zeznaniach Piotra Karcza mowa jest o funkcjonariuszu tzw. policji granatowej z Kozłowa, Nowaku, który miał dokonać egzekucji na członkach rodziny, strzelając im w tył głowy. W źródłach istnieje rozbieżność co do miejsca rozstrzeliwania, w części zeznań mowa jest o przeprowadzeniu egzekucji na podwórzu – przed domem Kucharskich, w innych zaś podaje się, że dokonano jej przy wewnętrznej ścianie jednego z pomieszczeń gospodarczych. W trakcie egzekucji Bronisław Kucharski otrzymał postrzał w lewą skroń, który spowodował omdlenie i utratę wzroku, ale nie miał skutku śmiertelnego. Podobnie strzał oddany do Izydora Kucharskiego nie spowodował jego śmierci. Kula wystrzelona w tylną część czaszki, przebiła ją na wylot i doprowadziła do utraty jednego oka. Żandarmi jednak nie zorientowali się, że mężczyźni przeżyli. Ocaleni zostali ukryci przez sąsiadów, kolejno przewiezieni do szpitala w Miechowie – i tym samym uratowani. Pozostali członkowie rodziny zginęli, a ich ciała pochowano na terenie gospodarstwa, a później przeniesiono na cmentarz w Kozłowie. Z kolei obecny z żandarmami informator żydowski został najprawdopodobniej po egzekucjach u Książków, Nowaków, Kucharskich i Gądków zastrzelony przez obecnych z nim funkcjonariuszy niemieckich we wsi Żabiniec. 


Źródła: AIPN Kr, OKŚZpNP Kr, S 14/77/Kr, Rozstrzelanie w Wierzbicy k/Miechowa w dniu 29 stycznia 1943 r. przez żandarmerię niemiecką 8 Polaków, t. 1 i 2.; AIPN, IPN BU 392/1365, Akta dotyczące zamordowania rodziny Bielawskich i Gądek za pomoc udzielaną Żydom we wsi Norta, dystrykt radomski w dniu 29 I 1943 r., Akta dotyczące zamordowania rodziny Kucharskich, Książek i Nowak we wsi Wierzbica, pow. Miechów w dniu 29 I 1943 r. za udzielanie pomocy Żydom, (m.in. Wandersmanom i Naftulom).

Bibliografia: Florek M., Społeczność ziemi miechowskiej, powiatu miechowskiego w akcji pomocy Żydom 1939–1945 [w:] Pomoc świadczona ludności żydowskiej przez Polaków w latach 1939–1945 ze szczególnym uwzględnieniem Kielecczyzny, red. J. Gapys, A. Dziarmaga, Kielce 2016, s. 80; Grądzka-Rejak M., Za cenę życia [w:] Z archiwów II wojny światowej. Anatomia nazizmu, red. F. Musiał, Kraków 2016, s. 88–93; Libionka D., Powiat miechowski [w:] Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 2, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018, s. 168–169; Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, oprac. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Kraków 1966, s. 613, 616–617; Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, H. Muszyński, J.P. Śliwczyński, I. Borowicz, T. Prekerowa, cz. 3, Warszawa 1997; Egzekucje na terenie województwa krakowskiego w latach okupacji 1939–1945, oprac. T. Wroński, Warszawa 1975.

Autor: Martyna Grądzka-Rejak

Wpis pochodzi z:

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Opis oraz gdzie kupić