Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.

Bibliografia

Wybór lektur o Pomocy, które chcemy rekomendować, jest bardzo trudny z dwóch co najmniej względów. Po pierwsze liczba książek i artykułów bezpośrednio traktujących o Pomocy jest bardzo ograniczona. Z drugiej jednak strony prawie każda pozycja mówiąca o zagładzie Żydów, a przede wszystkim o relacjach polsko-żydowskich, przynajmniej w części odnosi się do tej problematyki. Poniżej przedstawiamy wybrane pozycje. Lista ta będzie z czasem rozszerzana.

Książki

• Arczyński M., Balcerak W., Kryptonim „Żegota”. Z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945, Warszawa 1979
• Berenstein T., Rutkowski A., Pomoc Żydom w Polsce 1939-1945, Warszawa 1963
• Błoński J., Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1996
• Datner Sz., Las Sprawiedliwych, Warszawa 1968
• Grynberg M., Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993
• Iranek-Osmecki K., Kto ratuje jedno życie... Polacy i Żydzi 1939-1945, Londyn 1968
• Isakiewicz E., Czerwony ołówek. O Polaku, który uratował tysiące Żydów, Warszaw 2003
• „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?...” Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, red. Namysło A.,Warszawa 2009
• Kurek E., Dzieci żydowskie w klasztorach: udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945, Lublin 2001
• Łubczyk G., Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku, Warszawa 2003
• Madaj K., Żuławnik M., Proboszcz getta, Warszawa 2010
• Mieszkowska A., Matka Dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej, Warszawa 2004
• Młynarczyk J. A., Piątkowski S., Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa, Kraków 2007
• Nalewajko-Kulikov J., Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy. Warszawa 2004
• Namysło A., Zanim nadeszła Zagłada... Położenie ludności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupacji niemieckiej / Before the Holocaust Came... The situation of Jews in Zeglembie during the German occupation, Katowice 2009.
• Paulsson G., Utajone miasto, Warszawa 2007
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006
• Prekerowa T., Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945, Warszawa 1982
• Rogalewska E., Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia, Białystok 2008 • Rączy E., Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Warszawa 2008
• Steinlauf M., Pamięć nieprzyswojona, Warszawa 2001
• Szpytma M., The Risk of Survival. The Rescue of the Jews by the Poles and the Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa, Warszawa- Kraków 2009
• Szuchta R., Trojański P., Holocaust – zrozumieć dlaczego, Warszawa 2003
• Tonini Carla, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka, antysemitka która ratowała Żydów, Warszawa 2005
Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945. Opracowali: Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna, Kraków 1966
Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Forum Dialogu Między narodami, American Jewish Committee, Warszawa 2006
• Zimmermann Henryk Zvi, Przeżyłem, pamiętam, świadczę, Kraków 1997

Teksty źródłowe, albumy, pamiętniki

• Bartoszewski W., Lewinówna Z., Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, Kraków 1966 (wyd. 2, Kraków 1969)
• Bielawski W. Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1987
• Gajowniczek J., Pomoc udzielana Żydom przez Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej. Materiały do bibliografii. Piśmiennictwo polskie, GKBZHwP, Warszawa 1983
• Klukowski Z., Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939–1944), Lublin 1959
Polacy-Żydzi 1939-1945, opr. A. K. Kunert, Warszawa 2001
Polska Walcząca wobec powstania w getcie warszawskim. Antologia tekstów historycznych i literackich, opr. M.M. Drozdowski, Warszawa 2003
• Ringelblum E. Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, Opracował oraz wstępem opatrzył A. Eisenbach, Warszawa 1988
• Smólski Władysław, Losy dziecka, Warszawa 1961; Zaklęte lata, Warszawa 1964; Za to groziła śmierć. Polacy z pomocą Żydom w czasie okupacji, Warszawa 1981
• Szpytma M., Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy, Warszawa-Kraków 2007
• Temkin-Bermanowa B., Dziennik z podziemia, wstęp, opracowanie, przypisy A. Grupińska i P. Szapiro. Warszawa 2000
„Żegota” Rada Pomocy Żydom 1942-1945: wybór dokumentów, opr. A. K. Kunert, Warszawa 2002

Artykuły

• Antoniuk J., Pomoc działaczy ludowych i organizacji BCh dla ludności żydowskiej w okolicach Białegostoku w latach 1941-1943, „Biuletyn ŻIH” 1974, nr 1 (89)
• Balcerak W., Stronnictwo Demokratyczne w Akcji Pomocy Żydom, „Biuletyn ŻIH” 1987, nr 2
• Berenstein T., Rutkowski A. O ratownictwie w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn ŻIH” 1960, nr 35
• Bermanowa-Temkin B., Akcja pomocy Żydom w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn ŻIH” 1957, nr 22
• Chądzyński E., Pomoc Żydom udzielana przez konspiracyjne biuro fałszywych dokumentów w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945), „Biuletyn ŻIH” 1970, nr 75
• Czarnomorski T., Pomoc ludności żydowskiej udzielana przez pracowników Wydziału Ewidencji Ludności Zarządu m. st. Warszawy w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945), „Biuletyn ŻIH” 1970, nr 75
• Dunin-Wąsowiczowa J., Wspomnienie o akcji pomocy Żydom podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce (1939-1945), „Biuletyn ŻIH” 1963, nr 45-46
• Dunin-Wąsowicz K., Polski ruch socjalistyczny wobec walki i zagłady warszawskiego getta, „Biuletyn ŻIH” 1973, nr 2-3 (86-87)
• Lewin I., Próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyplomatycznych podczas drugiej wojny światowej, „Biuletyn ŻIH” 1977, nr 1(101)
Rada Pomocy Żydom („Żegota”). Wspomnienia centralnych i terenowych działaczy RPŻ, „Biuletyn ŻIH” 1968, nr 65-66
• Sendlerowa I., Ci, którzy pomagali Żydom (Wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej), „Biuletyn ŻIH” 1963, nr 45-46
• Szulkin M., Londyńska Rada do spraw Ratowania Ludności Żydowskiej w Polsce, „Biuletyn ŻIH” 1983, nr 2-3

Literatura obcojęzyczna

• Friedman Ph., Their Brother`s Keepers, New York 1978
• Paldiel Mordecai, Saving the Jews: amazing stories of men and women who defied the "final solution", Rockville, Md.: Schreiber, c2000.
• Paldiel Mordecai, Sheltering the Jews: stories of Holocaust rescuers, Minneapolis: Fortress Press, c1996.
• Paldiel Mordecai, The path of the righteous: gentile rescuers of Jews during the Holocaust, Hoboken, N.J.: Ktav, c1993.
• Tec N., When light pierced the darkness: Christian rescue of Jews in Nazi-occupied Poland, New York, 1986.
• Zajączkowski W., Martyrs of Charity, Washington DC 1988

Materiały edukacyjne

• Teka Edukacyjna, Polacy ratujacy Żydów w latach II wojny światowej, Warszawa 2008
• Płyta DVD, Irena Sendlerowa. Multimedialne wydawnictwo edukacyjne, NCK Warszawa 2009

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót